51-2. ábra53-4. ábra

4. rész: Ki mivel tölti idejét az oldalon

A 14 jellemző, az oldal látogatása közben végezhető tevékenység rangsorolásával kialakult lista szerint a leggyakoribb tevékenységek közé tartozik a saját munkára kapott elemzés és kommentek elolvasása, ennél kissé ritkább mások szakköri munkáinak nézegetése és az azokra született elemzések olvasása. Ritkán kerítenek az oldal látogatói sort a táborokban készült munkák megtekintésére, valós időben és archívumból rádióhallgatásra, videók nézésére, valamint a társalgóban megjelent hírek, események, írások olvasására. A legcsekélyebb mértékben a fórumozás, a chatelés, az osztálynapló és az Estiklopédia böngészésének lehetősége vonzza az oldal látogatóit.
A saját munkákra kapott elemzések és kommentek olvasásának gyakorisága igazából nem függ a válaszadók nemétől (51. ábra).

51-2. ábra

Mivel a rádióműsorokhoz elemzés egyáltalán nem, hozzászólás pedig a fotókéhoz képest nagyságrendekkel kevesebb születik, e célból a kizárólag rádiózók leginkább ritkán, az oldalhoz pedig tartalommal hozzá nem járuló csak látogatók pedig soha nem látogatnak az oldalra (52. ábra). Ezzel épp ellentétes a fotósok és a fotós-rádiósok látogatási gyakorisága: ötből három közülük mindig ezért keresi fel a honlapot.
Mások munkáinak értékelése és a hozzászólások olvasása gyakran vonzza be főleg a férfiakat, a tábori munkák nézegetése – a frissülés elmaradása miatt – viszont ritkán (53. ábra).

53-4. ábra

A fotókra kapott elemzésekre kíváncsiak a leggyakrabban a válaszadók szinte minden tevékenységtípus esetében (54. ábra). Ebben és a tábori munkák nézegetésében is szembetűnő a rádiós fotósok kategóriavezetően kiugró aránya.
Ha csekély arányban is, de női dominanciájú a rádióhallgatás a válaszadók körében, míg archív műsorok visszahallgatása céljából férfiak látogatnak be gyakrabban (55. ábra).

55-6. ábra

Öt műsorkészítőből négy rádiót hallgatni tér be szinte kizárólag, a fotós-videósok és a csak belátogatók számára azonban sem a stream hallgatása, sem az archív műsorok visszahallgatása nem elég vonzó opció (56. ábra).
A Társalgó rovatban található írások alkalmanként szolgáltatnak csak okot a belépésre, ennél is ritkábban a rovatban publikált hírek, események, és a válaszadók fele soha nem fórumozott még (57. ábra).

57-8. ábra

A fenti megállapítás a belépők jellemző tevékenységtípusától függetlenül érvényes a Társalgóra, a Fórumot azonban alkalmanként látogatják a rádiósok, ritkábban a fotósok (58. ábra).
A chat használatával nem él a válaszadók fele, az osztálynaplóba ötből kettő soha, ugyanannyi ritkán néz be (59. ábra).

59-0. ábra

Mivel a chat az esti rádióműsorok premierje alatt telik meg leginkább élettel, öt rádiósból három ekkor lép be chatelni, a fotósok, de legfőképp a csak az oldalt látogatók ezt a lehetőséget ritkán vagy soha nem használják ki (60. ábra). Az osztálynapló leginkább a fotósok haladását dokumentálja, ám ők is csak ritkán vagy soha nem követik annak változását.
A videók megtekintése a ritkán végzett tevékenységek közé tartozik nemtől függetlenül, és hasonló aktivitást tükröz az Estiklopédia böngészése (61. ábra).

61-2. ábra

A rádiósok és a rádiós-fotósok úgy a videók nézésében, mint az Estiklopédia böngészésében megelőzik a fotósokat és a csak látogatókat, akiknek közel fele ezekkel a lehetőségekkel soha nem él (62. ábra).
Az oldalon való eligazodás csak minden kilencedik-tizedik látogatónak okoz nehészséget (63. ábra), közöttük csekély mértékben magasabb a nők és a rádiósok aránya.

63-4. ábra

A könnyen eligazodók aránya követi az egyes életkori kategóriákban levő válaszadók eloszlását, míg a problémákkal küzdők száma szinte minden kategóriában konstans (64. ábra). A nevesített problémák között szerepel három esetben, hogy egy személy munkáit nehéz megtalálni, két esetben a menürendszerben való eligazodás nem egyértelmű volta, illetve a rádióadások nem könnyen átlátható elrendezése, továbbá egy-egy alkalommal az elavult linkek problematikája, az információtúltengés, a kereső finomítandósága, az osztálynapló különféle rendezhetőségének és a képlopás elleni módszer bosszantó voltának a felvetése.
Az oldal három részre (Lát Szó Tér) tagolt struktúrájáról szinte csak pozitív véleményt jelenítettek meg a válaszadók. Kiemelték annak ötletességét (14 megemlítés), a kreatív voltát (5), jól áttekinthető, könnyen átlátható szerkezetét (3), praktikusságát (2), humorosságát, letisztultságát, egyediségét (1-1). A megfogalmazott veszély (2) a tagság egyre inkább fotósokra és rádiósokra való széttagolódására vonatkozott.
Az oldalon töltött idő arányában az egyes rovatok látogatottsága eltérő mintázatot mutat. A válaszokat, melyet százalékos becslésben kértünk, az átláthatóság kedvéért kategorizáltuk.
A szakkörben a válaszadók több mint fele sok időt tölt (65. ábra). Ez igaz a férfiak felére és a nők kétharmadára. A rádiósok szakkörlátogatása a legcélirányosabb, több mint kétharmaduk csak keveset tartózkodik itt, míg a fotósok háromnegyede sokat. Az oldalt csak látogatók megoszlása a keveset és a sokat kategóriák között közel arányos, a volt estiskolások között másfélszer annyian tartózkodnak ebben a rovatban keveset, mint az újabb tagok, a közülük sokat itt tartózkodók között nincs aránybeli különbség.

65-6. ábra

Közel egységes a Rádió rovatban tartózkodás megoszlása a különböző bontás szerint (66. ábra). Az itt található tartalmak az oldalt látogatók négyötöde számára ritkán képezik a látogatás célját, kivételt csupán maguk a rádiósok, illetve a rádiós-fotósok képeznek: előbbiek négyötöde hosszan, utóbbiak háromnegyede legalább közepes mértékben tölti ezzel az idejét.
Ennél is egységesebb a Társalgó mint látogatási cél megítélése (67. ábra). A rovatban az oldallátogatás során kivétel nélkül minden szempont szerint a keveset tartózkodás kizárólagos dominanciája érhető tetten.

67-8. ábra

Ugyanez állapítható meg a Fórum tartalmai iránti érdeklődést illetően is (68. ábra).
Jól tükrözi az oldalon betöltött szerepét a Chat látogatási arányának megoszlása (69. ábra). Mivel a chat a rádióban első alkalommal elhangzó műsorok elsődleges megvitatásának csatornája, leginkább akkor aktívak a chatelők, amikor ezek a műsorok elhangzanak. A látogatók négyötöde ebből eredően keveset tartózkodik a chaten, míg a rádiósok közel háromnegyede épp a cél által meghatározottan sokat.

69-0. ábra

Az Osztálynaplóban – a Társalgóhoz és a Fórumhoz hasonló arányban – töltött idő megadásakor szinte kizárólag a keveset kategóriába eső, 30% vagy az alatti válaszok születtek (70. ábra). Kivételt ez alól a női és a volt estiskolások válaszai képeztek, akik viszont aktív naplólátogatóként értékelték magukat.
A válaszadók legalább fele teljes mértékben elégedett a Szakkörrel (71. ábra). E tekintetben nincs különbség a válaszadók között nemenkénti megoszlásban, de a férfiak között kisebb arányban találunk a Szakkörrel csak többnyire elégedetteket, mint a nők között. A rádiósok és a rádiós-fotósok háromnegyede, míg a fotós-videós válaszadók közel négyötöde teljes mértékben elégedett, többnyire nem elégedett vagy semleges választ adókat csupán az oldalt mindössze látogatás céljából felkeresők között találunk.

71-2. ábra

A Rádióval való elégedettség esetében már inkább a semleges válaszok dominanciáját állapíthatjuk meg (72. ábra). Teljes mértékben már csak a válaszadók, főképp a férfiak szűk harmada, többnyire pedig alig negyede elégedett, a nők között kisebb a semleges választ adók aránya. Maguk a rádiósok, illetve a rádiós-fotósok, ha eltérő arányban is, de csak a pozitív kategóriák valamelyikét jelölték meg, a fotós-videósok és a csak látogatók válaszai adják a a semleges kategóriaválaszokat, előbbiek esetében az egyáltalán nem kategória is kapott jelölést.
Csökkenő pozitív, enyén növekvő negatív és drasztikusan megugró semleges kategóriajelölést láthatunk a Társalgóval kapcsolatban (73. ábra). A valamilyen mértékben elégedettek a válaszadók egyharmadát teszik ki, férfiak esetében az arány egynegyednyi, nőknél 50%-os. A rádiózással (is) foglalkozó válaszadók több mint fele választotta e két kategória valamelyikét, a látogatók közel négyötöde semleges, míg a fotós videósok válaszai között febukkannak az elégedetlenség visszajelzései is.

73-4. ábra

Nagyban hasonló jelenségeket figyelhetünk meg a Fórummal való elégedettséget vizsgáló kérdésre adott válaszok esetében is (74. ábra). A fent elemzett válaszeloszlástól itt egyetlen esetben találunk eltérő mintázatot – a rádiósok válaszainak egytizedét kitevő teljes elégedetlenség megjelenését.
A Chattel való elégedettség – a korábban már jelzett, annak felhasználásával összefüggő – változó megoszlást eredményezett a válaszokban (75. ábra). A válaszadók ötöde teljesen, újabb közel ötöde többnyire elégedett, a semleges választ adók pedig az összes válasz több mint felét teszik ki. Elégedetlenséget csak a férfiak jeleztek, a nők és a csak látogatók a semleges vagy az elégedett kategóriákat választották. A rádiósok és a fotósok között is találunk olyankat, akik egyáltalán nem elégedettek, de míg a fotósok válaszának nagyobb része a semleges kategóriába esik, a rádiósoké inkább szélsőséges.

75-6. ábra

Az Osztálynaplóra vonatkozó kérdés nem eredményezett negatív válaszokat (76. ábra). A válaszadók fele valamilyen mértékben elégedett a haladását-eredményeit dokumentáló oldalrovattal, a férfiak esetében több, a nőknél pedig lényegesen kevesebb semleges válasszal. A csak rádiósok és a csak látogatók négyötöde semleges választ adott, a fotózással (is) foglalkozók esetében pedig épp ilyen az elégedettek aránya.
Megkérdeztük, milyen tartalomért vagy szolgáltatásért járnának a válaszadók többet az oldalra. Válaszaik csoportosítása után a Szakkör területére vonatkozó javaslatok között találjuk a fotóelméleti oktatási/önképzési lehetőség, fotótippek (6 említés), a (jó kortárs) fotó, több videó/film, több hozzászólás a szakkörben, fotós technikatörténeti cikkek, videók, kiszámíthatóbb ütemezésű szakszerű, független elemzések, házi pályázatok, heti téma, versenyek, szakmai előadások, szakértői tanácsok, meghívott vendég-elemzők (3-3 említés), még több és minőségibb kép, interjúk, beszélgetések elismert kortárs fotográfusokkal (2-2), a tévé, naprakész fotós hírek, videós leckerendszer, azonnali segítség, képfeldolgozási segítség, aktuális hírek, információk (1-1) iránti igény megfogalmazását. A Rádióba több (?) rádióért (3), progresszívebb komoly és könnyűzenei tartalomért és a műsorok körüli aktívabb életért (1-1) járnának többet. A Társalgóban kulturális ajánlót látnának szívesen kiállításokról filmekről (2), valamint több közösségi élménylehetőségnek és horoszkópnak (1-1) örülnének. Felmerült emellett 1-1 megemlítés szintjén igény viták, beszélgetések, blogolási lehetőség, latszoter.hu-s e-mailcím, aktívabb szertár és egyszerűbb, letisztultabb megjelenés iránt is.
A válaszadók egyötödét érte kellemetlenség az oldalon. A nevesített incidensek között a kapott ikon konnotációja, az értékeléssel való egyet nem értés, az elemzés nem objektív stílusa, a hozzászólásra várt és elmaradt reakció, illetve ott kialakult konfliktus, apró kötözködések, az egymás iránti tisztelet nem megfelelő szintje, valamint a közönségesnek érzékelt tartalom jelent meg. Rádióspecifikus kellemetlenségként jegyezték meg a válaszadók a zenei nyitottság és elfogadás, tolerancia hiányát (2 említés), a rádióműsorra vonatkozó visszajelzés hiányát, és az indokolatlan agresszivitást a chaten.

(Előzmény. - Folytatása következik.)

Új hozzászólás